Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Enhver leverance fra SWARCO Danmark A/S (herefter ”Leverandøren”) til kunden (herefter ”Kunden”) sker på grundlag af følgende salgs- og leveringsbetingelser medmindre denne er fraveget ved skriftlig aftale.
1.2 Medmindre skriftlig accept foreligger fra Leverandøren, er enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i Kundens udbudsmateriale, ordre eller lignende, uden gyldighed.
1.3 Hvis et tilbud ledsages af et følgebrev, har tilbuddet forrang for følgebrevet. Disse salgs- og leveringsbetingel-ser skal alene anses for fraveget, hvis det eksplicit er anført i tilbuddet eller følgebrevet.

2. Tilbud og ekstraarbejder
2.1 Leverandørens tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdagen, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Kundens accept skal være kommet frem til Leverandøren inden acceptfristens udløb.
2.2 Indtil Kundens accept er kommet frem, er Leverandøren berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte, hvormed tilbuddet over for Kunden bortfalder (mellemsalg).
2.3 Et fremsendt tilbud er fuldstændigt og erstatter alle tidligere og samtidige dokumenter og kommunikation vedrørende det tilbudte. Kun dokumenter og korrespondance, der eksplicit henvises til i tilbuddet, har betydning, og i tilfælde af uoverensstemmelse har tilbuddet forrang.
2.4 Ethvert tilbud samt materiale (herunder tekniske beskrivelser) leveret fra Leverandøren til Kunden er fortroligt og må ikke videregives til tredjemand.
2.5 Leverandørens tilbud er med forbehold for de ekstraarbejder, som er nødvendige at foretage på grund af forhold beskrevet under pkt. 6.2 eller pkt. 13.1. Leverandøren skal ikke indhente accept fra Kunden i forbindelse med udførelse af ekstraarbejder, medmindre sådanne arbejder overstiger kr. 5.000,00.
2.6. Medmindre andet fremgår af tilbuddet omfatter tilbudssummen ikke afgifter (jf. pkt. 4.1) samt fragt og emballage. Sådanne udgifter faktureres særskilt af Leverandøren i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende listepriser.
2.7. Såfremt Kundens ordre er baseret på et overslag givet af Leverandøren, må det fakturerede beløb variere med +/-25% af overslagsprisen.

3. Ordrer og aftaleindgåelse
3.1 En ordre er først bindende for Leverandøren, når Leverandørens ordrebekræftelse foreligger.
3.2 Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende for Kunden. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om dag-til-dag levering.

4. Priser og betalingsbetingelser
4.1 Anførte priser er excl. moms og andre lignende offentlige afgifter. Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i Leverandørens priser, og som indtræder efter Leverandørens afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som har en forhøjende effekt på Leverandørens priser, debiteres som tillæg til anførte priser.
4.2 Ordrer under et samlet beløb på kr. 3.000,00 (excl. moms) tillægges et ekspeditionsgebyr, som dog maksi-malt kan udgøre kr. 500,00.
4.3 Efter skriftlig anmodning til Kunden har Leverandøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Kunden skal senest 21 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen betale det beløb, som kræves af Leverandøren. Forudbetalingen kan kræves for udførte arbejder og leverede materialer. Såfremt Kunden har indsigelser imod Leverandørens krav om betaling for leverede ydelser, kan Kunden med frigørende virkning deponere beløbet hos et dansk pengeinstitut. Manglende betaling eller deponering udgør væsentlig misligholdelse uanset berettigelsen af Kundens indsigelse.
4.4 I alle tilfælde er Leverandøren berettiget til at kræve en forudbetaling svarende til 20% af kontraktsummen.
4.5 Enhver betaling skal være betalt netto 21 dage efter fakturadatoen.
4.6 Enhver betalingsmisligholdelse fra Kunden berettiger Leverandøren til rykkergebyr samt morarente i henhold til renteloven.

5. Annullering og ændringer
5.1 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Leverandørens skriftlige godkendelse, og de deraf afledte omkostninger er for Kundens regning.
5.2 Kunden skal erstatte alle Leverandørens omkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb sva-rende til 10% af den aftalte købesum excl. moms.

6. Leveringstid, tidsfristforlængelse og forsinkelse
6.1 Leveringstiden fremgår af ordrebekræftel-se/faktura/tilbud. Leveringen udskydes, hvis Kunden ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til gennemførelse af salget, eller såfremt der foreligger hindringer som nævnt i denne bestemmelse.
6.2 Leverandøren har ret til tidsfristforlængelse, hvis en eller flere af følgende omstændigheder gør sig gældende: (i) ændringer i arbejdets art og omfang, som aftales imellem parterne, (ii) Kundens eller anden entreprenør/leverandørs forsinkelse, (iii) forhold, der opstår uden Leverandøres skyld, og over hvilke Leverandøren ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, (iv) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, (v) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Leverandørens egne forhold, (vi) jord-forurening, (vii) frostfast jord i den planlagte leverings-/monteringsfase, eller (viii) at bespænding ikke kan adskilles og genanvendes. I nævnte tilfælde anses leve-ringstiden for udskudt, og der foreligger ikke forsinkelse fra Leverandørens side.
6.3 Hvis der opstår forsinkelse, vil Kunden blive informeret herom. Kunden opnår i tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder, end at Kunden kan annullere aftalen. Kunden kan kun annullere aftalen, hvis forsinkelsen er væsentlig for Kunden. Kunden skal i så fald - efter levering skulle være sket - fremsende skriftlig anmodning til Leverandøren med krav om levering inden for 14 dage. Hvis levering ikke finder sted inden udløbet af 14-dages fristen, kan Kunden annullere købet, medmindre der er tale om en vare, der er bearbejdet/tilvirket af Leverandøren selv eller Leverandørens underleverandører, i hvilket tilfælde Kunden først kan annullere efter 90 dage.
6.4 Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke Kunden til erstatning for indirekte tab, produktionstab, tab af goodwill eller lignende.

7. Afleveringsforretning
7.1 Leverandøren kan ved meddelelse til Kunden bestemme, at der ved større leverancer skal afholdes en afleveringsforretning inden for 7 dage efter Leverandørens færdigmelding af leverancen.
7.2 Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori der anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af Kunden. I tilknytning hertil anføres Leverandørens mulige bemærkninger. Af dokumentet skal det fremgå, om begge parter anser arbejdet for sket, Parternes stillingtagen, til om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet, idet aflevering skal anses for sket, medmindre leverancen fra Leverandøren er behæftet med væsentlige mangler. Afle-veringsprotokollen underskrives af Leverandøren og Kunden.
7.3 Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.
7.4 Leverandøren har ret og pligt til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.
7.5 Kunden kan ikke gøre mangler gældende, som burde være opdaget af Kunden under afleveringsforretningen.
7.6 Såfremt der ikke afholdes afleveringsforretning, finder pkt. 9 anvendelse.

8. Ejendomsforbehold og risikoens overgang
8.1 Risikoen for varer, der leveres af Leverandøren, overgår til Kunden umiddelbart efter levering eller ved levering til opbevaring på Kundens vegne, og Kunden skal sørge for forsikring i overensstemmelse hermed.
8.2 Ejendomsretten til det leverede overgår til Kunden, når Kunden har betalt den aftalte pris for det leverede (samt eventuelle påløbne renter), og alle andre skyldige beløb for de varer og tjenester, som er leveret til Kunden i henhold til de aftaler, der måtte være indgået mellem Kunden og Leverandøren. Fra tidspunktet for levering, og
indtil ejendomsretten til varerne overgår til Kunden, skal Kunden sørge for forsikring af det leveredes samlede genanskaffelsesværdi hos en anerkendt assurandør, og Kunden skal videregive indtægterne af eventuelle krav i forbindelse med en sådan forsikringspolice til Leverandøren.
8.3 Indtil Leverandøren har modtaget fuld betaling for leverancen, skal Kunden opbevare det leverede på en sådan måde, at det er muligt at identificere leverancen som Leverandørens leverance. Kunden har ikke ret til at knytte det leverede til fast ejendom, og Kunden skal omgående returnere det leverede til Leverandøren efter anmodning herom.
8.4 Kunden skal sikre, at det leverede – hvis det er eller bliver monteret på ejendommens jord eller bygning – kan demonteres uden væsentlig skade på sådan jord eller bygning, og skal foretage alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at ejendomsretten til varerne overgår til en sådan ejer eller indehaver af jord eller bygning. Kunden skal indestå for reparation og udbedring af enhver skade, som er forårsaget af monteringen af det leverede på eller det leveredes demontering fra jord eller bygning, og skal holde Leverandøren skadesløs for ethvert tab, enhver skade eller ethvert ansvar, som Leverandøren måtte pådrage sig eller godkende som et resultat af en sådan montering eller demontering.

9. Mangler, garantier for særlige komponenter, kundens undersøgelsespligt og reklamation
9.1 Leverancen (herunder i relevant omfang eventuelle arbejdsydelser) skal alene anses for mangelfuld, såfremt komponenter/varer (i) ikke har en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som Kunden efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente, (ii) ikke er egnet til formål, som genstande af den pågældende type sædvanligvis anvendes til, og/eller (iii) ikke er egnet til Kundens særlige formål, hvis dette fremgår af tilbuddet.
9.2 Leverandøren påtager sig følgende forpligtelser, idet pkt. 9.4 finder anvendelse:
Styreapparater: Leverandøren afhjælper uden udgift alle apparatfejl, der kan henføres til fabrikations- eller materialefejl, hvis nævnte mangler påvises inden 12 måneder fra levering til Kunden. (Leverandøren afhjælper dog ikke følger af forkert betjening af apparatet. Afhjælpning foretages ligeledes ikke, hvis der uden Leverandørens mellemkomst har været foretaget indgreb i apparatet af uautoriseret personale.)
Standere, lanterner og kabler: Leverandøren afhjælper mangler, der er påvist inden 12 måneder fra levering til Kunden. (Dog foretages ingen afhjælpning/udskiftning af overbrændte lamper. Der ydes 5 års ombytningsgaranti på LED lanterner.)
Detektorspoler: Indtil 12 måneder efter aflevering påtager Leverandøren sig uden udgift for Kunden at foretage enhver reparation eller ombytning af detektorspoler, som skyldes fejl på selve spolerne.
Andre produkter: Leverandøren giver holdbarhedsgaranti på produkter, der er påvist inden 12 måneder fra levering.
Andre reservedele: Leverandøren giver holdbarhedsgaranti på reservedele, der er påvist 12 måneder fra levering.
Softwareydelser: Leverandørens softwareydelser er ikke omfattet af mangelansvar efter godkendt afleveringsforretning.
9.3 Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage de nødvendige undersøgelser til konstatering af, at leverancen er kontraktmæssig. Kundens reklamation over en mangelfuld leverance skal fremsættes skriftligt over for Leverandøren inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret.
9.4 Er en leverance mangelfuld, er Leverandøren berettiget til at afhjælpe manglen. Afhjælpning kan efter Leverandørens valg også ske ved at foretage omlevering af den mangelfulde leverance. Såfremt omlevering sker, kan Kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod Leve-randøren. Foretager Leverandøren ikke omlevering, og hæves aftalen som følge af manglen, har Kunden krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Leverandørens disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab, dagbøder eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance, kan ikke gøres gældende mod Leverandøren.
9.5 Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter det faktiske leveringstidspunkt. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.
9.6. Et erstatningskrav mod Leverandøren kan ikke over-stige fakturabeløbet for den solgte genstand.

10. Returnering af defekte varer/komponenter
10.1 Returnering af en leverance, som Leverandøren har anerkendt, er mangelfuld, sker for Leverandørens regning og risiko, såfremt Leverandørens instruktion vedrørende emballering og forsendelsesmåde overholdes af Kunden. Leverandøren afholder imidlertid alene omkostningerne i forbindelse med returnering af defekte varer og emballage, såfremt Kunden forudgående kontakter Leverandøren, for at denne kan disponere transporten. Transportudgifter, som Leverandøren ikke på forhånd har accepteret, er Leverandøren uvedkommende.
10.2 Returvarer skal returneres til Leverandøren i original og ubeskadiget emballage og forsvarligt pakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, påhviler det Kunden at sørge for og bekoste forsvarlig emballering og pakning.
10.3 Returnerer Kunden ikke en leverance på den måde, som er foreskrevet af Leverandøren, og beskadiges leverancen som følge deraf, mister Kunden retten til at gøre mangelindsigelsen gældende.
10.4 Kunden har pligt til at vedlægge dokumentation for købet af varen. Kan Kunden ikke fremskaffe købsdokumentation, mister Kunden retten til at gøre mangelindsigelsen gældende.
10.5 Kunden har ikke nogen generel fortrydelsesret.

11. Returvarer
11.1 Varer tages kun retur på forudgående aftale med Leverandøren.
11.2 Standardfradrag for håndtering og administration, hvis ikke andet er aftalt, er -30%. Fragt i forbindelse med returvarer, betales af kunden.
11.3 Forudsætninger for returvarer
11.3.1 Kun standardvarer i ubrudt emballage og uden defekter.
11.3.2 Kun varer købt inden for 3 mdr. fra returdato.
11.3.3 Kopi af købsfaktura vedlægges varen.

12. Produktansvar
12.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af det nedenfor anførte, fraskriver Leverandøren sig ansvaret for produktskader som følge af fejl og mangler ved Leverandørens eller Kundens produkter. Ansvarsfraskrivelsen gælder dog ikke, hvis skaden er forvoldt som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra Leverandørens side. Leverandøren er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.
12.2 Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod Kunden, er denne forpligtet til straks at give skriftlig underretning herom til Leverandøren samt til løbende at underrette Leverandøren om erstatningssagens forløb.
12.3 Såfremt Leverandøren sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er Kunden forpligtet til at lade sig sagsøge ved den relevante domstol eller at møde for den voldgiftsret, som behandler det rejste er-statningskrav, eller ved en anden af Leverandøren valgt domstol eller voldgiftsret.
12.4 Såfremt Leverandøren pålægges produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leve-randøren skadesløs for ethvert erstatningskrav, der ligger ud over Leverandørens ansvar i henhold til pkt. 12.1 samt for Leverandørens omkostninger i forbindelse hermed.
12.5. Et erstatningskrav mod Leverandøren kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

13. Force majeure
13.1 Force majeure foreligger, når Leverandøren eller Leverandørens underleverandør forhindres helt eller del-vist i at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturka-tastrofer, strejker eller lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af Leverandørens produktionsapparat eller enhver anden ekstraor-dinær begivenhed, som hindrer eller begrænser Leverandørens sædvanlige produktionsgang, og som Leverandøren hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.
13.2 Leverandøren kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgåede aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen for normal levering er bortfaldet. 13.3 Leverandøren er i tilfælde af force majeure ikke ansvarlig for tab hos Kunden som følge af manglende eller forsinket levering.

14. Produktinformationer
14.1 Enhver produktinformation – uanset om den kommer fra Leverandøren eller en af Leverandørens forretnings-forbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce eller lignende, er alene at betragte som orienterende og er kun forpligtende, i det omfang Leverandøren udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende, i det omfang de er skriftligt bekræftet af Leverandøren.

15. Ansvarsfraskrivelse
15.1 I tilfælde af mangler (herunder mangler ved soft-ware) eller forsinkelse, hvor Kunden har haft tab, kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder - men ikke begrænset til - drifts- og avancetab, tidstab og følgeomkostninger i øvrigt.
15.2 Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til den samlede pris for Leverandørens ydelse.
15.3 Leverandøren er i intet tilfælde ansvarlig for Kun-dens tab af data.
15.4 Ansvarsfraskrivelserne i pkt. 15.1-15.3 finder ikke anvendelse ved tilfælde, hvor Leverandøren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
15.5 Projekteringsansvar forbliver hos kunden, eller den-nes rådgiver, medmindre det specifikt angives at Leverandøren har udført projektering.

16. Rettighederne til data
16.1 Kunden deler rettighederne til data, herunder fremstillinger, billeder, tabeller, statistikker og andet tilvirket eller indsamlet materiale, der er helt eller delvis tilvirket eller indsamlet af Leverandøren som en del af Leveran-dørens levering af ydelser til Kunden. Samtlige rettigheder til rådata tilhører således Kunden og Leverandøren i lige sameje.
16.2 Både Kunden og Leverandøren er - uafhængigt af hinanden - berettiget til at videregive, anvende, bearbejde, sælge eller licensere rettighederne i henhold til pkt. 16.1

17. Markedsføring
17.1 Leverandøren er berettiget til at anvende Kundens navn og logo som reference i markedsføringsøjemed.

18. Lovvalg og værneting
18.1 Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser og den internationale købelov (CISG).
18.2. Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Aarhus som eksklusivt værneting.